Faaliyetlerimiz
M?hendislik ve Tasar?m
Makina ?malat ve Montaj?
Makine Bak?m?
Konvey?r ?malat?
?elik Konstr?ksiyon ?malat?
Yedek Par?a ?malat?
Yerinde Montaj ve Devreye Alma
 
 
Haberler
Yeni web sitemiz yayında..
Haber Ar?ivi
 
 
 
 
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches  
Kalite Politikas?
 

kalite politikas?Kalite Politikam?z genel ?irket politikalar? ve hedefleri ile uyumlula?t?r?larak haz?rlanm??t?r.

A?a??da belirtilen kalite politikam?z, t?m i? arkada?lar?m?z?n benimseyece?i ve do?rultusunda ?al??aca?? prensip ve hedefleri i?erir.

  • T?m projelerimizi e?itilmi? ve ekip ?al??mas? i?indeki personelimiz ile s?rd?r?p geli?tirmek.
  • Kay?plar? azaltmak.
  • M??teri memnuniyetini artt?rmak, m??terinin bekledi?i kaliteyi, maksimum m??teri memnuniyetini, her t?rl? esnekli?i g?stererek ve m??terilerimizin acil ihtiya?lar?na derhal cevap vererek sa?lamak,
  • D???nce ve davran??lar?m?zda a??kl?k ve d?r?stl?k prensiplerini benimsemek.
  • Tedarik?ilerimizle kalite bilinciyle ?al??mak, temel prensiplerimizdendir.
  • Faaliyetlerimizin etkinli?ini s?rekli geli?tirmek ve iyile?tirmek.
  • Her departman?n kendi hedeflerini, stratejilerini, performans g?stergelerini belirlemesi, analiz etmesi ve hedef de?erlerini s?rekli iyile?tirmesi firma y?netimine katk? sa?layacak ve ba?ar?m?z?n anahtar? olacakt?r.
Her ?al??an?m?z, yukar?daki kalite politikalar?na uygun ?al??t???nda m??terilerimizin istek ve beklentilerini en iyi ?ekilde kar??lam?? oluruz.

 

       
 
Anasayfa Referanslar Talep Formu İletişim
facebook
Tasarım & Hosting
Atak Domain
atak domain
Omega Replica Watches Omega Constellation Replica Watches Omega De Ville Replica Watches Omega Seamaster Replica Omega Speedmaster Replica Watches